vzdělávání v obraze

Pravidla soutěží

Pravidla pro účastníky soutěží projektu ŠIK

12. srpna 2014

 

 

Předmětem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže. Tento dokument jako jediný závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k účastníkům na území České republiky.

 1. Pořadatelem soutěže je společnost ŠIK CZ s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 27872815 (dále jako pořadatel).
   
 2. Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu stanoveném v podmínkách soutěže.
   
 3. Účastníkem soutěže musí být student, který navštěvuje jakoukoliv základní, speciální nebo střední školu na území České republiky a který akceptuje uvedená pravidla a podmínky soutěže, není-li stanoveno v podmínkách soutěže jinak.
   
 4. Účastníci mohou své odpovědi zasílat prostřednictvím webové formuláře po odsouhlasení pravidel a podmínek soutěže.
 5. Výherci budou vybráni společností ŠIK CZ, pokud podmínky soutěže nestanoví jinak.

 6. Výhra: popis výhry, hodnota výhry v Kč a její počet je specifikován podmínkami soutěže.

 7. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby jim blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, hlavní výhra nebude předána. Stejně tak pořadatel vyhrazuje výhru nepředat v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
   
 8. Svoji odpověď je možné zaslat pouze jednou. V případě, že dojde k porušení, budou smazány všechny odpovědi účastníka.
   
 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
   
 10. Pořadatel si vyhrazu je právo pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.sikcz.cz

Pravidla pro výherce soutěže v projektu ŠIK

12. srpna 2014

Předmětem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže. Tento dokument jako jediný závazně upravuje pravidla uvedené soutě že ve vztahu k výhercům na území České republiky.

 

 

 1. Pořadatelem soutěže je společnost ŠIK CZ s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 27872815 (dále jako pořadatel).
   
 2. Soutěž proběhla dle podmínek soutěže a pravidel vyhlášených na webu www.sikcz.cz.
   
 3. Výherci budou vybráni do 10 dnů od ukončení soutěže. Ceny jim budou zaslány na uvedenou adresu do 30 dnů od jejich uveřejnění na www.sikcz.cz
  .
 4. Výherci soutěže budou vybráni společností ŠIK CZ a kontaktováni na email účastníka, kde budou vyzváni k předání těchto údajů:
  a) jméno a příjmení
  b) bydliště, nebo adresa školy (adresa, kam chtějí zaslat výhru)
   
 5. V případě, že vybraný výherce nebude do 14ti dnů reagovat, bude výhra nabídnuta jinému účastníkovi soutěže, následujícímu v pořadí.
   
 6. Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno na obrazovkách umístěných ve školských zařízeních ve znění: křestní jméno, 1. písmeno příjmení, město.
   
 7. Výherce soutěže výslovně souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., a to svého jména, příjmení a adresy, kterou uvede jako místo zaslání výhry. V případě soutěžících mladších 18ti let je potřeba souhlasu zákonného zástupce. Tyto osobní údaje použije pořadatel pouze ve spojení s danou soutěží. Po soutěži budou veškeré údaje zlikvidovány.
   
 8. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost ŠIK CZ s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Pra ha 1 – Staré Město. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101 /2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ